ЗДО №21, "Оленка"
Вінницька область, Вінницький район

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО

Правила поведінки здобувача освіти в

КЗ «ЗДО № 21 ВМР», що базуються на законах України,

наказах Міністерства освіти і науки України

та рішеннях органів місцевого самоврядування,

Статуті закладу

Здобувачі освіти в КЗ «ЗДО № 21 ВМР»повинні дотримуватись таких правил:

 • Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти.
 • Вітатися з усіма працівниками ЗДО.
 • У всьому слухатися вихователя.
 • Якщо щось болить, то обов'язково про це сказати вихователю.
 • В групі голосно не кричати та не бігати.
 • Не ходити в вологому одязі.
 • Не ображати дітей зі своєї групи.
 • Слідкувати за станом свого одягу.
 • Мати особисті носові хустинки.
 • Дотримуватися вимог безпеки.
 • Акуратно вішати одяг в свою шафку.
 • Дотримуватися режиму дня, лягати та прокидатися вчасно.
 • Приходити у садочок у гарному настрої.
 • Приходити вчасно на зарядку та на заняття в дитячий садок.
 • Слухатися, поважати батьків, вихователів та допомагати їм в усьому.
 • Якщо щось болить, сказати про це вихователю.
 • Не виходити з групи без дозволу вихователя.
 • Завжди пам'ятати про ввічливі слова.
 • Поважати всіх своїх друзів.
 • Вміти ділитися своїми іграшками.
 • Слухати вихователя уважно у випадку НС.
 • Під час сигналу повітряної тривоги спутитись в укриття та виконувати вказівки вихователя.
 • В укритті бути уважним та зосередженим, виходити тільки по завершенню повітряної тривоги.
 • Берегти іграшки, прибирати їх після гри.
 • Під час заняття бути уважним і виконувати завдання самостійно.
 • Збираючись на прогулянку, прагнути самостійності.
 • Намагатися завжди виглядати охайно.
 • На прогулянці слухати вихователя та бути уважним.
 • Після прогулянки, охайно складати свої речі у шафу.
 • Перед прийняттям їжі обов'язково мити руки з милом.
 • Після туалету обов'язково мити руки з милом.
 • Під час прийому їжі намагатися бути охайним, не заважати іншим та не поспішати і не розмовляти.
 • Під час тихої години спати та відпочивати.
 • Гратися з усіма та вміти організувати свою гру.
 • Якщо когось образив, вміти вибачитися.
 • Вміти дочекатися своєї черги.
 • Завжди казати правду.
 • Приймайти поради та зауваження від вихователя як допомогу.
 • Намагатися дотримуватися цих правил як в садочку, так і вдома.
 • Рости веселим та кмітливим і тоді можна змінити цей світ на краще. 

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями) 

Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є: 

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

медичні працівники;

батьки або особи, які їх замінюють;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017} 

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на: 

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Закон України «Про освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти 

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані: 

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі.

Ст. 8 п. 2 Закону України «Про дошкільну освіту»

5. Інші права та обов'язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 

 

Логін: *

Пароль: *